Artikel 1. Algemene Bepalingen

 1. De vereniging, genaamd schietsportvereniging de Korrel , hierna te noemen "de vereniging" is bij notariële akte opgericht op 20 september 1973 en is gevestigd te Emmeloord.
 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 9 juli 1995
 3. Overal waar hieronder over een natuurlijk persoon wordt gesproken in de mannelijke vorm, wordt tevens de vrouwelijke vorm bedoeld.

Artikel 2. Leden

 1. De vereniging bestaat uit:
  • junior-leden
  • senior-leden
  • ere-leden
  • leden van verdienste
 2. Junior-leden zijn die leden die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt.
 3. Senior-leden zijn leden van 21 jaar en ouder.

Artikel 3. Leden van verdienste en ereleden

 1. Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging door het bestuur als zodanig zijn benoemd.

               Leden van verdienste hebben alle rechten van de leden.

 1. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Op leden van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen; zij hebben echter wel alle rechten van de leden. Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "erevoorzitter" is verleend.
 2. Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoorzitter worden benoemd door de algemene vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen.
 3. Ereleden zijn verplicht tot het betalen van de KNSA gelden.

Artikel 4. Donateurs

 1. De vereniging kent naast leden donateurs.
 2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
 3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.
 4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

                 

Artikel 5. Het lidmaatschap

 1. Wanneer men zich wil aanmelden, neemt hij contact op met de secretaris. Dit geschiedt door te mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De secretaris zal hierop het aanmeldingsformulier en informatie over de vereniging toesturen.
 2. Het aanmeldingsformulier kan zowel per email als op de vereniging worden ingediend.
 3. Wanneer het aanmeldingsformulier op de vereniging word ingeleverd, dient dit te gebeuren in een afgesloten enveloppe.
 4. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, en waarop de betrokkene een verklaring over een eventueel strafrechtelijk verleden dient te hebben afgelegd. Voor juniorleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.
 5. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen na inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.
 6. Bij aanmelding dient de betrokkene een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) of een daaraan door de KNSA gelijkgesteld document, over te leggen.
 7. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNSA.
 8. Voor het aangaan van een lidmaatschap geld er een looptijd van 1 jaar, een jaar loopt van 1 januari t/m 31 december en word zonder tegenbericht stilzwijgend verlengt met 1 jaar.

Artikel 6. Aanneming van de leden.

 1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris, namens het bestuur genomen. Dit alleen als het aspirant-lid zich heeft ingeschreven en een VOG kan overleggen.
 2. De secretaris kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren; alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.
 3. Van de toelating wordt mededeling gedaan in de nieuwsbrief. Binnen 30 dagen na deze bekendmaking kan ieder stemgerechtigd lid, onder opgaaf van redenen, bij het bestuur bezwaar maken tegen de toelating. Mocht dit leiden tot een afwijzing door het bestuur, dan wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager.
 4. Wanneer een lid is aangenomen ontvangt deze een kopie van de statuten en een kopie van het huishoudelijk reglement. Deze ontvangt het lid per mail.

Artikel 7. Rechten en plichten van de leden.

Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 4 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten:

 1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen.
 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
 3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de algemene vergaderingen.
 4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
 5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 6. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
 7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
 8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de KNSA.

Artikel 8. Het pauzeren van een lidmaatschap.

 1. Het pauzeren van het lidmaatschap kan zowel schriftelijk als per mail.
 2. Voor het pauzeren van een lidmaatschap geld er een looptijd van maximaal 1 jaar, een jaar loopt van 1 januari t/m 31 december of vanaf het moment van aanvragen tot en met 31 december.
 3. Wanneer verzocht word op verlenging, dient men een nieuw verzoek in bij het bestuur.
 4. Bij het pauzeren van het lidmaatschap vervalt het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
 5. Bij het pauzeren van het lidmaatschap vervalt het stemrecht tijdens stemmingen in de algemene vergaderingen.
 6. Bij het pauzeren van het lidmaatschap vervalt de verschuldigde contributie aan de vereniging.
 7. Bij het pauzeren van het lidmaatschap is men verplicht de afdracht van de KNSA te blijven betalen.

Artikel 9. Opzegging lidmaatschap

 1. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk per eerste van elk kwartaal, met inachtneming van minimaal een maand opzegtermijn.
 2. De contributie wordt per kwartaal verrekend maar bij opzegging wordt het restant van het openstaande termijn niet terug gestort.
 3. De afdracht van de KNSA wordt eenmalig per jaar geïnd en is niet terug te vorderen.

Artikel 10. Straffen

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
 2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNSA, dienen door de leden zelf te worden betaald.
 3. Het bestuur is bevoegd om, naast een straf welke aan een lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie van de KNSA wordt afgedaan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.
 4. Straffen opgelegd door het bestuur van SV de Korrel, dienen door de leden zelf te worden betaald.

Artikel 11. Bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, en ten minste 2 algemene leden, die allen meerderjarig moeten zijn.
 2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
  1. de algemene leiding van zaken;
  2. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
  3. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
  4. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.
 3. Het bestuur vergadert tenminste één maal per kwartaal, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter, secretaris of ten minste 2 (tenzij anders in de statuten is bepaald) leden van het bestuur zulks wensen.
 4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur vóór aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
 5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen.

Artikel 12. Het dagelijks bestuur

 1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
 2. Taken van de voorzitter:
  1. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
  2. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
  3. Houden van toezicht op de correcte naleving van de reglementen.
  4. Leidinggevende sportkantine 3. Taken van de secretaris:
  5. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
  6. heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd;
  7. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
  8. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
  9. houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen.
  10. Heeft het beheer over de reglementen, past deze aan en legt deze ter goedkeuring bij de algemene ledenvergadering of bestuur.
  11. Houden van toezicht op de correcte naleving van de reglementen.
  12. 2e leidinggevende sportkantine 4. Taken van de penningmeester:
  13. beheert de gelden van de vereniging;
  14. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
  15. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
  16. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
  17. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

Artikel 13. Bestuursverkiezing

 1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af. De eerste maal zal dat geschieden volgens het onderstaand rooster.

1e Jaar

Voorzitter, en een algemeen bestuurslid

2e Jaar

Secretaris en een algemeen bestuurslid

3e Jaar

Penningmeester

 1. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten, dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de jaarlijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is.

                In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.

 1. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk of per mail bij de secretaris aangemeld te worden.

Artikel 14. Kascommissie

 1. Conform artikel C5.2 van de statuten worden door de algemene vergadering de leden van de kascommissie benoemd.
 2. De kascommissie bestaat uit twee leden.
 3. Ieder kascommissie lid treedt uiterlijk 2 jaar na zijn verkiezing af.
 4. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.
 5. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechargeren, zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.
 6. Wordt de goedkeuring of vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering geweigerd, dan benoemt de algemene vergadering tevens een andere kascommissie. Binnen een maand na haar benoeming brengt de nieuwe commissie aan de algemene vergadering haar verslag uit. Wordt dan de goedkeuring of vaststelling geweigerd, dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke zij in het belang van de vereniging nodig oordeelt.

Artikel 15. Overige commissies

 1. Behoudens de algemene vergadering kunnen de verenigingsorganen slechts (sub)-commissies instellen, de benoeming en ontslag van de leden ervan en de werkwijze van die commissies regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het desbetreffende verenigingsorgaan. Verenigingsorganen zijn onder meer het bestuur, de vergadering en de commissies.
 2. Er zijn in principe 2 vaste commissies.
  • De Kascommissie
  • De wedstijdcommissie
 3. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor twee jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.
 4. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.
 5. Elke commissie rapporteert ten minste één keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het orgaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald.
 6. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.
 7. Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbetreffende commissie heeft ingesteld.

Artikel 16. Veiligheid

 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor de opstelling en handhaving van een Veiligheidsreglement.
 2. Het onder lid 1 van dit artikel genoemde Veiligheidsreglement wordt vastgesteld, en zo nodig gewijzigd, door het bestuur van de vereniging.

Artikel 17. Contributie

 1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
 2. De contributie word per kwartaal geïnd. In het eerste kwartaal worden ook de kosten voor de KNSA geïnd.
 3. Leden mogen de volledige contributie ook per jaar betalen 4. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van de contributie.
 4. De afdracht van de KNSA loopt van 1 januari t/m 31 december deze afdracht die in januari wordt geïnd is eenmalig per jaar en is niet terug te vorderen.

Artikel 18. Gebouwen van de vereniging

 1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
 2. Het clubgebouw is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.
 3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren.

Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de leden.

Artikel 19. Openingstijden

 1. Clubgebouw: Iedere Dinsdag van 19:00 uur tot 24:00 uur.

Schenktijden: Iedere Dinsdag van 20:00 uur tot 23:30 uur. Schietbaan: Iedere Dinsdag van 19:00 uur tot 23:00 uur.

 1. Voor evenementen, wedstrijden en andere bijzondere gebeurtenissen kan het bestuur een uitzondering maken op de openingstijden.

Artikel 20. Sleutelbeheer

 1. Toegangssleutels kunnen alleen door het bestuur uitgereikt worden aan leden.
 2. Voor het aanvragen van een sleutel van het gebouw. Dient men een verzoek in te dienen bij het bestuur.
 3. Het bestuur is bevoegd een aanvraag voor een sleutel ten alle tijden te weigeren.
 4. Het bestuur is bevoegd zonder reden een sleutel terug te vorderen.
 5. Bij verlies of diefstal van de sleutel. Word het vervangen van het slot en alle sleutels, in rekening gebracht bij het lid die de verloren sleutel in eigendom had.Artikel 21. Aansprakelijkheid van de leden

Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

Artikel 22. Representatie

Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secretaris hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt:

 • huwelijk van een lid;
 • geboorte zoon/dochter van een lid:
 • tijdens ziekte, na een verblijf van een week in het ziekenhuis;
 • bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind;
 • bij 25- of 50-jarig huwelijksjubileum van een lid;
 • bij het 25-, 40- of 50-jarig verenigingsjubileum van een lid; - overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.

Artikel 23. Sponsoring

Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

Artikel 24. Privacy en AVG.

 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor de opstelling, handhaving van:
  1. Protocol; Omgang met en bescherming van persoonsgegevens.
  2. Protocol; meldplicht datalekken
  3. Privacyverklaring
  4. Informatiebrochure Privacy & Gegevensbescherming.
  5. Verwerkersovereenkomsten
  6. Toestemmingsformulier foto en filmmateriaal.
 2. Het onder lid 1 van dit artikel genoemde documenten worden vastgesteld, en zo nodig gewijzigd, door het bestuur van de vereniging.

Artikel 25. Maatregelen in geval van een pandemie. 

 1. Het bestuur is ten alle tijden verplicht de door de overheid genomen maatregelen te volgen.
 2. Het bestuur is verantwoordelijk voor de opstelling, handhaving van:
 3. Maatregelen en regels ten tijden van een pandemie.
 4. Het onder lid 2 van dit artikel genoemde documenten worden vastgesteld, en zo nodig gewijzigd, door het bestuur van de vereniging.

Artikel 26. Wijzigingen van het huishoudelijk reglement

 1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
 2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 27. Slotbepalingen

 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
 2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.

Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking na het akkoord van de stemming tijdens de algemene ledenvergadering.

 

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 27 uli 2021

 

 

Namens het bestuur van de vereniging.

 

De voorzitter:                                                                    De secretaris: